Sosyal Genç

Gençlik Bilgi Merkezi

HAKKIMIZDA

Künye

Derneğin Adı

“Sosyal Gençlik Derneği” dir.

Derneğin Merkezi

Erzurum’dur.

Derneğimiz

İlimizeki tecrübeli gönüllüler tarafından Erasmus+ Gençlik Programları başta olmak üzere bütün gençlik fırsatları hakkında bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla kurulmuştur. Derneğimiz gençlerin ihtiyaçlarına, ilgi ve alakalarına göre projeler yürütmektedir.

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı:

Derneğimiz, uluslararası gençlik faaliyetleri, çevre, eğitim, spor, girişimcilik, kalkınma, sağlık, turizm, sanat, kültür, insan hakları ve proje yönetimi alanlarında gönüllüler, öğrenciler, öğretmenler, eğiticiler, akademisyenler ve vatandaşlarımız için; demokratik, laik, bağımsız, gençlik odaklı ve politikalar üstü bir sivil toplum girişimi olarak kurulmuştur.

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri:

 1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 14. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 16. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,
 17. Fonksiyonel ve profesyonel proje temelli çalışmalar yürütmek,
 18. Uluslararası kurumlar tarafından sunulan fonların bilinirliğini ve kullanılırlığını artırarak, bunları kullanmak isteyen birey, STK, KOBİ, kurum ve oluşumlara destek olmak ve danışmanlık yapmak,
 19. Başta gençler için olmak üzere, toplumdaki istihdamın artırılmasına katkı sağlamak,
 20. Yaygın ve örgün eğitim yöntemlerini kullanarak topluma ve özellikle gençliğe fayda sağlayacak, onların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunacak faaliyetler düzenlemek,
 21. Bilgiye ulaşamama, sosyo-ekonomik yoksunluklar, yabancı dil bilmeme, bedensel veya zihinsel engellilik gibi nedenlerle sosyal faaliyetlere katılamayan olanakları kısıtlı bireyleri topluma kazandırmak,
 22. Uluslararası faaliyetlerde dünya gençleriyle bir araya gelecek olan Türk gençlerinin Türk kültürünü ve insanını tanıtmasına, Türk gençlerinin de diğer ülke insanlarını ve kültürlerini tanımalarına yardımcı olmak,
 23. Avrupa’daki ülkeler başta olmak üzere gençler arasında karşılıklı anlayışın, hoşgörünün ve işbirliğinin teşvik edilmesine katkı sağlamak,
 24. “Avrupalılık” bilincinin gençler arasında yayılmasını teşvik etmek,
 25. Gençlere gönüllülük ve aktif katılım bilinci aşılamaktır.